Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van HBE Bedrijfshallen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ede

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Aannemer: HBE Bedrijfshallen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ede; HBE Bouw is een handelsnaam van HBE Bedrijfshallen B.V.

b. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie aannemer een overeenkomst sluit danwel die aannemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen aannemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming:

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

b. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien aannemer en opdrachtgever overeenkomen dat ook andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren onderhavige algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

c. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend, indien aannemer en opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

d. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding in een door aannemer ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door aannemer uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

e. Aannemer bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft aannemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

f. Nietigheid of vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft niet nietigheid of vernietiging van alle delen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

3. Tarieven en betaling:

a. Indien de opdrachtgever de offerte van aannemer niet binnen 30 dagen na datum van de offerte heeft aanvaard, door middel van ondertekening, is aannemer niet aan de offerte gebonden. In dat geval is opdrachtgever gehouden de kosten, die gemoeid zijn met het uitbrengen van de offerte, aan aannemer te vergoeden;

b. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen, rechten en lasten, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Aannemer is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen, indien prijsbepalende factoren (zoals invoerrechten, verzekeringstarieven, lonen, kostprijzen, etc.) een verhoging ondergaan.

c. Aannemer heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit)betaling van het overeengekomen bedrag.

d. Indien aannemer de werkzaamheden verricht op basis van nacalculatie of regie, is de overeengekomen aanneemsom slechts een indicatie. De daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren is opdrachtgever in dat geval verschuldigd;

e. Indien aannemer de werkzaamheden verricht tegen een vaste aanneemsom, zal aannemer binnen een redelijke termijn na de oplevering een gespecificeerde eindafrekening aan de opdrachtgever sturen. Hierin wordt het meer- en minderwerk bij opdrachtgever in rekening gebracht, alsmede worden de stelposten afgerekend. Aannemer heeft het recht om meer- en minderwerk en stelposten eerder af te rekenen;

f. Opdrachtgever dient de facturen van aannemer, zonder aftrek, korting, opschorting of schuldverrekening, te betalen binnen zeven dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is, en is opdrachtgever een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is;

g. Klachten tegen de hoogte van de facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van het recht van opdrachtgever hierover op een later moment te kunnen klagen. Eventueel geuite klachten schorten de betalingsverplichting nimmer op.

h. Terzake van zakelijke opdrachtgevers geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de opdrachtgever, waarbij opdrachtgever een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–.

i. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft aannemer naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder lid h van dit artikel het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten, hetgeen ook kan inhouden dat de aannemer zijn werkzaamheden stillegt. Deze stillegging staat er niet aan in de weg dat de aannemer vergoeding vordert van de schade en kosten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de opdrachtgever. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Aannemer is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld;

j. Aannemer is niet gehouden het werk op te leveren conform hetgeen is bepaald in artikel VI van deze algemene voorwaarden, indien de opdrachtgever in gebreke blijft één of meerdere facturen te betalen, ook niet indien de oplevering reeds is aangekondigd.

k. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van aannemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Meer- en minderwerk en stelposten:

a. De opdrachtgever kan de aannemer verzoeken wijzigingen in het werk aan te brengen. De aannemer verstrekt zo spoedig mogelijk na het verzoek schriftelijke opgave van de prijs van de wijziging. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd;

b. Indien aannemer het noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van het werk dat er werkzaamheden worden verricht, die niet in de overeenkomst staan vermeld, zal aannemer indien mogelijk vooraf overleg voeren met opdrachtgever omtrent de uitvoering. Opdrachtgever is in dat geval de meerkosten verschuldigd, ook indien er vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden;

c. Meerwerk c.q. wijzigingen in het werk kunnen invloed hebben op de oplevertermijn, hetgeen door opdrachtgever wordt geaccepteerd.

d. Bovendien mag aannemer de aanneemsom c.q. het overeengekomen tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan aannemer, dat in redelijkheid niet van aannemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

e. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

 1. het aanschaffen van bouwstoffen;
 2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
 3. het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

Als de aard van de stelpost niet of niet voldoende is gespecificeerd, wordt die geacht uitsluitend betrekking te hebben op de aanschaf van bouwstoffen.

f. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de aannemer berekende prijzen. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever hierover een aannemersvergoeding van 10% verschuldigd. Deze vergoeding wordt eveneens ten laste van de stelpost gebracht.

5. Verplichtingen opdrachtgever:

a. Opdrachtgever zorgt en is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen etc., die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Aannemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen etc.; Indien aannemer aanvangt met de werkzaamheden voordat de benodigde vergunningen aanwezig zijn, dan wel onherroepelijk zijn dan komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

b. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar (en aannemer schriftelijk in te lichten omtrent) alle omstandigheden, waaronder de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en overige risico’s. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kadaster te doen. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt aannemer de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, vrijwaart hij aannemer voor alle schade die voort kan vloeien uit het raken of beschadigen van ondergrondse obstakels in de ruimste zin des woords, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

c. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van het pand waaraan het werk zal worden uitgevoerd. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet of niet tijdig kunnen betreden van het betreffende perceel en/of bouwwerk;

d. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de aannemer, om tijdens de bouw en dus voor oplevering van het werk, het werk te betreden en/of in gebruik te nemen en/of te geven aan derden.

e. Als de aannemer voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is dat het pand c.q. terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt de opdrachtgever tijdig voor die ontruiming. Daarnaast dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het terrein goed begaanbaar is, waaronder een deugdelijk verharde en voldoende brede (toegangs)weg voor de aan- en afvoer van materieel en materialen. ;

f. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve van de uitvoering van het werk zijn voor rekening van de opdrachtgever;

g. De opdrachtgever staat in voor de bouwmaterialen die hij met het oog op de uitvoering van het werk aan de aannemer ter beschikking stelt;

h. Als het werk wordt uitgevoerd naar een door of namens de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, staat de opdrachtgever in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij de aannemer die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de opdrachtgever schriftelijk heeft overgenomen;

i. Opdrachtgever draagt het volledige risico voor de toestand van het terrein waar aannemer de overeenkomst dient uit te voeren. Opdrachtgever draagt het risico van beschadiging, verlies en/of tenietgaan van het terrein en van al hetgeen zich op-, onder-, boven-, in- of naast het terrein bevindt.

j. De opdrachtgever draagt het risico van het door de aannemer aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover de aannemer redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn. Doet zich een dergelijke belemmering of bemoeilijking voor, dan treden aannemer en opdrachtgever met elkaar in overleg over de gevolgen daarvan;

k. De door aannemer of in opdracht van aannemer vervaardigde tekeningen, omschrijvingen en berekeningen blijven eigendom van aannemer en zullen op het eerste verzoek van aannemer door opdrachtgever aan aannemer moeten worden geretourneerd. Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van aannemer niet gerechtigd deze bescheiden te gebruiken, te kopiëren en/of aan derden te overhandigen.

l. Alle door aannemer geleverde goederen en materialen blijven onvervreemdbaar eigendom van de aannemer, zolang de opdrachtgever niet geheel aan zijn (betaling) verplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan, met inbegrip van rente en kosten. Pas nadat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn voldaan, heeft opdrachtgever het recht de zaken te bezwaren, te verkopen, verhuren, te leveren dan wel aan derden af te staan. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan aannemer danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin aannemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van aannemer zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

6. Oplevering:

a. Overeengekomen of door aannemer toegezegde termijnen betreffen nimmer fatale termijnen, zodat overschrijding daarvan op zichzelf geen reden voor ontbinding van de overeenkomst oplevert, doch een ingebrekestelling noodzakelijk is;

b. De aannemer deelt tijdig voor voltooiing van het werk aan de opdrachtgever mee op welke datum het werk gereed is voor oplevering;

c. Onder oplevering wordt verstaan de datum waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd, nadat een rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door partijen is ondertekend. Indien er geen rapport is opgemaakt en/of opdrachtgever het werk in gebruik neemt, betekent dit dat het werk zonder tekortkomingen is opgeleverd;

d. Een tekortkoming die door de aannemer niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld;

e. De bij oplevering geconstateerde en erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

f. Als gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de aannemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering;

7. Opschorting en ontbinding

a. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden;

b. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst aannemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • aannemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de WSNP van toepassing wordt verklaard.

c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van aannemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien aannemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Aannemer behoudt behoudt ook telkens het recht schadevergoeding te vorderen.

8. Overmacht

a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop aannemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor aannemer niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van aannemer worden daaronder begrepen.

c. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat aannemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e. Voorzover aannemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is aannemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid algemeen:

a. Aannemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door hem dan wel door de door hem ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is opzet of grove schuld.

b. Indien aannemer onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van aannemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de assuradeur geen uitkering verstrekt en aannemer onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal 50% van de aanneemsom c.q. het in rekening gebrachte bedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 20.000,– (zegge: twintigduizend euro).

c. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van aannemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan aannemer toegerekend kunnen worden.;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

d. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde bedrag.

e. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

f. Opdrachtgever is jegens aannemer aansprakelijk voor vertraging als gevolg van feiten en/of omstandigheden die in de risicosfeer van opdrachtgever liggen, waaronder vertraging door nevenaannemers alsook het stilleggen van de bouw door belanghebbenden en/of overheid.

10. Aansprakelijkheid na oplevering:

a. Na de oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk tenzij:

 1. het werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden;
 2. het werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft. Een tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

b. De opdrachtgever zal van een tekortkoming binnen zeven dagen na de ontdekking mededeling aan de aannemer doen op straffe van verval van diens rechten;

c. Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens aannemer uit welken hoofde ook vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens aannemer kan aanwenden, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden anders is bepaald, danwel ieder geval na vijf jaar nadat het werk is opgeleverd of in gebruik is genomen.

 11. Toepasselijk recht en forumkeuze:

a. Op de overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

b. Alle geschillen tussen aannemer en opdrachtgever die niet tot de competentie van de rechtbank, sector kanton behoren, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.

Deze algemene voorwaarden zijn op 15 september 2014 gedeponeerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09166691.